Diplomovaná všeobecná sestra

Kód oboru: 53-41-N/1
Tříleté vyšší odborné studium zakončené absolutoriem
Forma: denní a kombinovaná
Školné: 3000,- na rok, splatné ve dvou částkách (1500,- semestr)

Charakteristika oboru:

Vzdělávací program vychází z minimálních požadavků na vzdělávání diplomované všeobecné sestry stanovených předpisy MZ ČR a zahrnuje všeobecné vzdělávání, odborné a klíčové kompetence. Vzdělávací program připravuje studenty pro výkon profese všeobecná sestra v oblastech systému zdravotní péče, v institucích zajišťujících zdravotní  i sociální služby, ve státních i nestátních, lůžkových i ambulantních zařízeních.

Organizace kombinovaného studia DVS: organizace studia
Odborná praxe uznání odborné praxe
Učební plán oboru: denní forma a kombinovaná forma

Profil/uplatnění absolventa:

Absolventi oboru Diplomovaná všeobecná sestra budou připraveni poskytovat péči v rozsahu kompetencí vymezených platnou legislativou.  Mohou plnit odborné úkoly v jednotlivých oblastech systému zdravotní péče, v institucích zajišťujících zdravotní  i sociální služby, ve státních i nestátních, lůžkových i ambulantních zařízeních.

Způsob ukončení studia:

Vzdělání je zakončeno absolutoriem, ke kterému student přistupuje po uzavření všech ročníků, tj. u denní formy 3 ročníků a u kombinované formy 3,5 ročníku. Součástí absolutoria je obhajoba absolventské práce, zkouška z cizího jazyka, zkouška z humanitních a  odborných předmětů. Označení absolventa je „diplomovaný specialista“ (DiS.).

Přijímací zkoušky

Žádáme všechny uchazeče, aby nám obratem dali vědět, zda ke studiu nastoupí. Uchazeči, kteří skončili pod čarou, mohou být přijati v případě, že někteří uchazeči, kteří byli ke studiu přijati, nastoupí.

Informace o přijímacích zkouškách