Diplomovaný zubní technik

Kód oboru: 53-44-N/1
Tříleté vyšší odborné studium zakončené absolutoriem
Forma: denní
Školné: 3000,- na rok, splatné ve dvou částkách (1500,- semestr)

Charakteristika oboru:

Vzdělávací obsah vychází z minimálních požadavků na vzdělávání zubního technika stanovených předpisy MZ ČR a zahrnuje všeobecné vzdělávání, odborné vzdělávání a klíčové kompetence. Vzdělávací program připravuje studenty pro práci zdravotnických pracovníků, kteří budou vykonávat činnosti v rámci léčebné a preventivní péče bez odborného dohledu. Vzdělávání se proto zaměřuje zejména na zvládnutí zhotovování a opravy stomatologických protéz, ortodontických pomůcek a ostatních stomatologických výrobků.

Vzdělávací plán oboru

Profil/uplatnění absolventa:

Absolvent vzdělávacího programu je připraven k výkonu práce zdravotnického pracovníka, který samostatně vykonává činnost v rámci léčebné a preventivní péče v rozsahu své odborné působnosti stanovené zákonem. Má předpoklady pro samostatné zvládnutí řídící práce, pro vedení asistenta zubního technika, pro spolupráci s pracovníky týmu stomatologických pracovišť ve zdravotnictví i pro další osobní profesní růst. V oblasti výkonu profese je absolvent připraven pro zhotovování zubních náhrad, ortodontických pomůcek a dalších stomatologických výrobků i provádění jejich oprav. Dále se může uplatnit ve výzkumu, výrobě a propagaci protetických materiálů odborných firem.

Způsob ukončení studia:

Vzdělání je zakončeno absolutoriem, ke kterému student přistupuje po uzavření všech třech ročníků. Součástí absolutoria je obhajoba absolventské práce, zkouška z cizího jazyka a z odborných předmětů. Označení absolventa je "diplomovaný specialista" (DiS.).

 

Přijímací zkoušky

Žádáme všechny uchazeče, aby nám obratem dali vědět, zda ke studiu nastoupí. Uchazeči, kteří skončili pod čarou mohou být přijati v případě, že ne všichni uchazeči, kteří byli ke studiu přijati, ke studiu nastoupí.

Informace o přijímacích zkouškách