Národní projekty

Inovace  VOV-zdravotnická oblast

Škola je zapojena do národního projektu vyhlášeného MŠMT ČR pod názvem “Inovace  VOV-zdravotnická oblast” : V tomto projektu, jehož cílem je všestranně podpořit vzdělávání na VOŠ, zpracovává škola oblast dalšího vzdělávání učitelů, odborníků z praxe a dalších zájemců ve zdravotnické praxi. Projekt je 3letý.

Termín zahájení projektu byl 1.4.2018, ukončení 30.3.2021.


PODPORA ŠKOL FORMOU PROJEKTŮ ZJEDNODUŠENÉHO VYKAZOVÁNÍ

Operační program Jan Amos Komenský
(výzva Šablony pro SŠ a VOŠ I)

V rámci operačního programu Jan Amos Komenský (výzva Šablony pro SŠ a VOŠ I) realizuje naše škola od února 2023 do ledna 2026 projekt s názvem Inovativní škola. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Hlavním cílem projektu je rozvoj školy v oblasti inovativního vzdělávání žáků/studentů, osobnostně sociálního a profesního rozvoje pracovníků ve vzdělávání a personální podpory školním
psychologem. 

V rámci projektu zrealizujeme následující aktivity (v různém rozsahu):
- Školní psycholog
- Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání SŠ
- Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání VOŠ
- Inovativní vzdělávání žáků v SŠ
- Inovativní vzdělávání studentů ve VOŠ
- Podpora žáků s odlišným mateřským jazykem v SŠ

ŠABLONY PRO SŠ A VOŠ II

Od února 2020 do ledna 2022 probíhá projekt Spolupráce, spoluvzdělávání (zkráceně Spolu) spolufinancovaný Evropskou unií. Cílem projektu je rozvoj v prioritních oblastech školy, zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích a zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce. V rámci projektu budou realizovány následující aktivity: zapojení odborníků z praxe do výuky, tandemová výuka, nové metody ve výuce v SŠ, vzdělávání pedagogických pracovníků a pedagogického sboru, sdílení zkušeností pedagogů z různých škol, stáže pedagogů u zaměstnavatelů a doučování žáků ohrožených školním neúspěchem.

ŠABLONY PRO SŠ A VOŠ I

Od října 2017 do října 2019 probíhá projekt Podpora žáků, učitelů, CLIL spolufinancovaný Evropskou unií. Cílem projektu je zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích a zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce. V rámci projektu budou realizovány následující aktivity v prioritních oblastech školy: zapojení odborníků z praxe do výuky, tandemová výuka, vzdělávání pedagogických pracovníků, sdílení zkušeností pedagogů z různých škol a doučování žáků ohrožených školním neúspěchem.


 

Projekt OPVK „EU-peníze školám“

V roce 2014 byl škole ukončen projekt OPVK „EU- peníze školám“ s názvem „Moderní škola“. V rámci tohoto projektu byla škola vybavena 18 počítači se softwarem – operačním systémem Windows 7, serverem s OS Server 2008 R2, projekční technikou a byly vytvořeny sady výukových DUM pro výuku žáků školy, byla zrekonstruována počítačová síť, učitelé i žáci mohou ve vyšší míře prakticky využívat ICT.